top of page
úvod

Vzdělávací a kulturní agentura Hlas v.o.s. zprostředkovává Studia v oblasti pedagogických věd dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisí a kariérním systému pedagogických pracovníků. Jedná se o studia doplňková, zařazená do programu celoživotního vzdělávání pedagogických pracovníků Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem,  např. Studium pedagogiky pro vychovatele, Studium speciální pedagogiky pro pedagogy speciálních zařízení a Studium výchovného poradenství. Studia pro zájemce probíhají v Karlových Varech.

Cílem je poskytnout pedagogickou způsobilost vychovatelům ve školních družinách, dětských klubech, v zájmových kroužcích, v internátech a domovech mládeže. 

Studium je zaměřeno na zvládnutí základů pedagogických a speciálně pedagogických disciplín, potřebných k vykonávání funkce speciálního pedagoga. 

 Výchovní poradci jsou specialisty, kteří ovládají nejen tradiční diagnostiku, ale zaměřují se i na intervenci a jsou připraveni pracovat jako spolupracovníci poradenských institucí s přímou vazbou na výchovný systém.

Vychovatelství

Vychovatelsví

Předpokládaný začátek: 

říjen 2024

 

Celý název: 

Studium v oblasti pedagogických věd – Vychovatelství

 

Obsah a cíl studia: 

Cílem studia je získání odborné kvalifikace pedagogického pracovníka – vychovatele v souladu s § 16 zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících. Studium zaměřené na osvojení si pedagogických a psychologických kompetencí, potřebných k výkonu funkce pedagogického pracovníka – vychovatele, a to především v oborech: pedagogika, metodika zájmových činností, psychologie, vývojová biologie

Akreditováno pod č.: 

1156/2023-4-16

Charakter programu: 
Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s vyhláškou č.  317/2005 Sb., § 2.

Forma studia: 
Kombinované studium, 250 hodin.

Podmínky pro přijetí ke studiu:

Ukončené střední vzdělání s maturitou

Optimální doba trvání studia: 
3 semestry (250 hodin) - výuka bude probíhat vždy v pátek od 14 hod a v sobotu od 9 hod v konkrétních termínech dle rozvrhu v daném semestru.

Ukončení studia: 
Studium bude ukončeno „Závěrečnou zkouškou“, která bude vykonána z těchto předmětů: pedagogika, psychologie, metodika zájmových činností, obhajoba závěrečné práce.

Témata závěrečných prací budou prioritně orientována na problematiku metodiky zájmových činností a možnosti jejího využití v přímé edukační činnosti učitele. Závěrečné práce povedou oboroví didaktici i odborníci z praxe.

Výstup: 

Osvědčení o absolvování studia v oblasti pedagogických věd v souladu s § 2 odstavce 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb., jehož absolvent bude vychovatel v souladu s § 16 zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících.

Úhrada studia: 
Předpokládaná cena pro jednoho účastníka na jeden semestr činí: 6 500,- Kč

Poznámka: 
Studium bude v Karlových Varech otevřeno pouze v případě dostatečného počtu zájemců (tj. 25osob).

Místo konání: 
Západní 15 
360 01 Karlovy Vary

Závěrečná zkouška proběhne v CCV PF UJEP, České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem

Speciální pedagogika

Speciální pedagogika

Předpokládaný začátek studia: 

říjen 2024

Celý název:

Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na speciální pedagogiku

Obsah a cíl studia: 
Studium je dvousemestrální a je určeno pro absolventy vysokých a středních škol pedagogického zaměření, kteří mají zájem doplnit si toto studium o disciplíny speciální pedagogiky. Studium je zaměřeno na zvládnutí základů pedagogických a speciálně pedagogických disciplín, potřebných k vykonávání funkce speciálního pedagoga pro přímou pedagogickou činnost. Cílem studia je osvojení základních poznatků spojených s prací ve třídách a ve speciálních školních zařízeních.

Akreditováno pod č.: 

28219/2021-4-812

Charakter programu: 
Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů pro pedagogy, kteří vykonávají přímou pedagogickou činnost ve třídě nebo škole zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Forma studia: 
Celoživotní vzdělávání, 210 hodin a 40 hodin praxe

Podmínky pro přijetí ke studiu: 
Absolvování vysoké školy nebo střední školy s pedagogickým zaměřením nebo absolvování jiné VŠ či SŠ doplněné o Studium v oblasti pedagogických věd (pedagogické minimum).

Optimální doba trvání studia: 
2 semestry (250 hodin), výuka probíhá v Karlových Varech (vždy v pátek od 14 hod a v sobotu od 9 hod v konkrétních termínech dle rozvrhu v daném semestru)

Ukončení studia: 
Závěrečná zkouška s obhajobou závěrečné práce

Výstup: 
Osvědčení: Speciální pedagogika o absolvování celoživotního vzdělávání podle jeho odborného zaměření

Úhrada studia: 
Předpokládaná cena pro jednoho účastníka na jeden semestr činí: 8 000,- Kč/semestr

Poznámka: 
Studium bude v Karlových Varech otevřeno pouze v případě dostatečného počtu zájemců (tj. 25osob)

Místo konání: 
Západní 15 
360 01 Karlovy Vary

Závěrečná zkouška proběhne v CCV PF UJEP, České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem

Výchovný poradce

Výchovný poradce

Předpokládaný začátek studia: 

říjen 2024

Celý název:

Studium pro výchovné poradce

Obsah a cíl studia: 
Cílem je připravit pedagogy pro práci v systému výchovného poradenství. Mají být specialisty, kteří ovládají nejen tradiční diagnostiku, ale zaměřují se i na intervenci a jsou připraveni pracovat jako spolupracovníci poradenských institucí s přímou vazbou na výchovný systém – škola, pedagogicko-psychologická poradna, dětská krizová centra, diagnostické ústavy, poradny pro rodinu, úřady práce aj.

Akreditováno pod č.: 

5982/2022-2-213

Charakter programu: 
Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů dle § 8 vyhlášky 317/2005 Sb

Forma studia: 
Celoživotní vzdělávání, 220 hodin výuky a 30 hodin praxe

Podmínky pro přijetí ke studiu: 
Do studia budou přijímáni pedagogové na základě předložených dokladů (ověřená kopie diplomu o vzdělání pro pedagogické pracovníky v tištěné formě). Podmínkou je dvouletá učitelská praxe.

Optimální doba trvání studia: 
4 semestry (250 hodin), výuka probíhá v Karlových Varech (vždy v pátek od 14 hod a v sobotu od 9 hod v konkrétních termínech dle rozvrhu v daném semestru)

Ukončení studia: 
Závěrečná zkouška s obhajobou závěrečné práce

Výstup: 
Osvědčení o absolvování celoživotního vzdělávání: Studium pro výchovné poradce

Úhrada studia: 
Předpokládaná cena pro jednoho účastníka na jeden semestr činí: 7 500,- Kč. Kurz lze hradit z prostředků na DVPP

Poznámka: 
Studium bude v Karlových Varech otevřeno pouze v případě dostatečného počtu zájemců (tj. 25osob).

Místo konání: 
Západní 15 
360 01 Karlovy Vary

Závěrečná zkouška proběhne v CCV PF UJEP, České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem

Kontakt

Vzdělávací a kulturní agentura Hlas, v.o.s. 
Moskevská 1514/48 
360 01 Karlovy Vary

Organizační garant pro Karlovy Vary:

Mgr. Martin Plitz, DiS.

+420 602 427 503

mplitz@seznam.cz 

IČO: 279 89 097

Výborně! Zpráva byla odeslána.

Kontakt
bottom of page